Diagnoza • Autyzm - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

 Diagnoza 

W przypadku autyzmu niezmiernie ważne jest wczesne objęcie dziecka specjalistyczną opieką. Wczesna, fachowa diagnoza, profesjonalnie prowadzona terapia i determinacja rodziców są w stanie sprawić, iż osoby autystyczne będą w stanie prowadzić w miarę samodzielne dorosłe życie. Diagnoza jest pierwszym i niezbędnym krokiem pozwalającym wykluczyć bądź potwierdzić autyzm.

OPIS PROCESU DIAGNOSTYCZNEGO
w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym
„Dalej Razem” w Zielonej Górze

Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera ma na celu określenie występowania u danej osoby zaburzeń ze spektrum autystycznego lub ich wykluczenie.

Zapisu na diagnozę dziecka może dokonać wyłącznie opiekun prawny.

Diagnoza odbywa się w kilku, opisanych niżej etapach.
Pełna diagnoza osoby niepełnoletniej bądź mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych:

1. Wywiad z opiekunami

Przeprowadzenie wywiadu ma na celu uzyskanie od opiekunów wszechstronnych informacji na temat funkcjonowania dziecka w różnych sytuacjach. Wywiad jest prowadzony przez jednego z terapeutów Stowarzyszenia (pedagoga bądź psychologa).

W trakcie spotkania omawiane są przede wszystkim następujące sfery:
- rozwój komunikacji,
- rozwój motoryczny,
- rozwój zabawy,
- rozwój emocjonalny,
- rozwój społeczny, w tym związki rówieśnicze,
- sytuacja rodzinna,
- ogólny stan zdrowia dziecka, historia porodu,
- wstępna ocena integracji sensorycznej.

Na spotkanie należy dostarczyć całą posiadaną dokumentację dziecka:
- medyczną (np. książeczkę zdrowia, aktualne wyniki badań, dokumenty z hospitalizacji, opinie od lekarzy specjalistów, orzeczenie o niepełnosprawności itp.)
- pedagogiczną i psychologiczną (np. opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)
- opinie wychowawców i nauczycieli (np. opinie z przedszkola/szkoły)

Wywiad trwa zwykle do 3 godzin.
Na wywiad należy przyjść bez dziecka.

2. Analiza dokumentacji dostarczonej przez opiekunów

Odbywa się po zakończeniu wywiadu, bez udziału opiekuna dziecka. Celem analizy prowadzonej przez zespół diagnostyczny jest uzupełnienie informacji uzyskanych podczas wywiadu.

3. Obserwacja dziecka i przekazanie rozpoznania

Obserwacja i przekazanie rozpoznania odbywają się podczas jednego spotkania. Umawiane są innego dnia niż wywiad.

Łącznie takie spotkanie zajmuje do 2,5 godziny. Na obserwację należy przyjść razem z dzieckiem.

 • Obserwacja dziecka
  Obserwacja trwa zwykle około 1 godzinę (w przypadku dzieci młodszych może być krótsza). Zespół diagnostyczny składa się z lekarza oraz dwóch bądź trzech terapeutów (pedagogów i psychologów).
  Obecnie współpracujemy z lekarzem Piotrem Sibilskim-psychiatrą dzieci i młodzieży oraz z dr n. med. Sebastianem Stoszkiem - psychiatrą.

  Do sali obserwacyjnej dziecko jest zwykle zapraszane samo, bez opiekunów, którzy w tym czasie czekają w holu. W trakcie obserwacji przeprowadza się próby dotyczące funkcjonowania społecznego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy. Próby są dostosowane do wieku metrykalnego i rozwojowego dziecka.

  Obserwacja może zostać nagrana przez zespół diagnostyczny Stowarzyszenia w celu późniejszej analizy. Tego typu materiały nie są rozpowszechniane ani wykorzystywane do celów innych niż proces diagnostyczny.
 • Przekazanie rozpoznania
  Od razu po obserwacji zespół diagnostyczny dokonuje analizy wszystkich zebranych informacji, dlatego rodzice są zwykle proszeni o poczekanie w holu na ustalenia zespołu. Następnie opiekunowie są zapraszani na spotkanie podsumowujące dotychczasowy proces diagnostyczny. W tym czasie dziecko może pozostać pod opieką jednego z terapeutów zatrudnionych w Stowarzyszeniu.

  Jeśli zebrane do tej pory informacje są wystarczające dochodzi do przekazania rozpoznania. W innym przypadku opiekunowie mogą zostać poproszeni o uzupełnienie dokumentacji poprzez dołączenie opinii innego specjalisty, wyników dodatkowych badań medycznych, bądź nagrania video przedstawiającego zachowanie dziecka. Możliwe jest również zaproszenie na dodatkowe spotkania w celu uzupełnienia wywiadu bądź dalszej obserwacji dziecka. Wówczas dalszy przebieg procesu diagnostycznego jest ustalany indywidualnie.

Diagnozy są płatne, jednak Stowarzyszenie na nich nie zarabia.

 
Po diagnozie wydajemy zaświadczenie lekarskie oraz opinię diagnostyczną (wydawaną w ciągu dwóch tygodni), które również stanowią potwierdzenie diagnozy. W gestii rodzica leży zorientowanie się, czy wydane przez nas dokumenty będą honorowane w placówkach udzielających wsparcia, do których po diagnozie trafi dziecko.
 
 

UWAGA! Osoba dorosła, która nie jest ubezwłasnowolniona, zgłasza się na diagnozę samodzielnie. To ona uczestniczy w wywiadzie, choć możliwe, że zostanie poproszona o umożliwienie kontaktu z rodzicem w celu uzupełnienia informacji z dzieciństwa. Wynik diagnozy zostaje przekazany osobie zgłoszonej do diagnozy.

ZASTRZEŻENIE
Od pierwszego spotkania (zwykle jest to wywiad diagnostyczny) do zakończenia procesu diagnostycznego (postawienia rozpoznania lub wykluczenia autyzmu) nie powinno upłynąć więcej niż 3 miesiące. Jeśli z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia czas ten ulegnie wydłużeniu (np. na skutek niedostarczenia opinii czy wyników badań), Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przerwania procesu diagnozy. Jest to spowodowane możliwością zdezaktualizowania się uzyskanych wcześniej informacji na temat funkcjonowania diagnozowanej osoby. W takim wypadku, w celu uzyskania rozpoznania, proces diagnostyczny musi być powtórzony, co będzie wiązało się z ponownym odbyciem wywiadu oraz obserwacji, a także z uiszczeniem opłaty wynikającej z cennika. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z zespołem diagnostycznym, czas diagnozy może zostać wydłużony.

W przypadku niezgłoszenia się na umówiony termin spotkania (wywiadu lub obserwacji) i nieuprzedzenia o planowanej nieobecności, Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zakończenia procesu diagnostycznego. W takiej sytuacji opłata za wydanie opinii diagnostycznej nie zostaje zwrócona.

* Diagnozy są wykonywane w ramach działalności statutowej odpłatnej Stowarzyszenia, które na tym nie zarabia - pieniądze z diagnoz przeznaczane są na pokrycie kosztów organizacji.

W sprawie diagnozy prosimy o kontakt z Katarzyną Mandziuk tel: 502 030 516 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30).

Dane do przelewu
SPOA "Dalej Razem", ul. Sienkiewicza 10, Zielona Góra
Nr konta: 94 2490 0005 0000 4600 8216 4233
Kwota: 600,00 zł
Tytuł przelewu: Opinia medyczno-pedagogiczno-psychologiczna pod kątem autyzmu

 
Copyright © 2017 autyzm.zgora.pl
Design: alph
CMS, realizacja: Strony internetowe, sklepy internetowe, video streaming, systemy CMS
Naszą obecność w internecie umożliwia: ctinet.pl