Diagnoza • Autyzm - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

 Diagnoza 

W przypadku autyzmu niezmiernie ważne jest wczesne objęcie dziecka specjalistyczną opieką. Wczesna, fachowa diagnoza, profesjonalnie prowadzona terapia i determinacja rodziców są w stanie sprawić, iż osoby autystyczne będą w stanie prowadzić w miarę samodzielne dorosłe życie. Diagnoza jest pierwszym i niezbędnym krokiem pozwalającym wykluczyć bądź potwierdzić autyzm.

OPIS PROCESU DIAGNOSTYCZNEGO
w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym
„Dalej Razem” w Zielonej GórzeDiagnoza nozologiczna autyzmu i zespołu Aspergera ma na celu określenie występowania u danej osoby zaburzeń ze spektrum autyzmu lub ich wykluczenie.

Zgłoszenie na diagnozę może dokonać wyłącznie opiekun prawny.

Osoby dorosłe nieubezwłasnowolnione zgłaszają się na diagnozę samodzielnie.

W naszym ośrodku diagnoza przeprowadzana jest w oparciu o wywiad i obserwację. Jest to diagnoza zespołowa, wielospecjalistyczna.

 

Zespół diagnostyczny stanowią:

  • lekarz psychiatra

  • psycholog/pedagog

z wieloletnim doświadczeniem oraz kwalifikacjami w diagnozie oraz terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Obecnie współpracujemy z lekarzem Piotrem Sibilskim - specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży oraz dr n. med. Sebastianem Stoszkiem - specjalista psychiatra.

 

Diagnoza odbywa się w kilku, opisanych poniżej etapach.

1. Wywiad z rodzicami.

Przeprowadzenie wywiadu ma na celu uzyskanie od opiekunów informacji na temat przebiegu rozwoju i aktualnego funkcjonowania dziecka. Na spotkanie należy przyjść bez dziecka. Czas trwania spotkania: do 2,5 godzin.

Na pierwszą wizytę należy dostarczyć kopie posiadanej dokumentacji:
- medycznej np. książeczkę zdrowia, aktualne wyniki badań, wypisy ze szpitala, zaświadczenia lekarskie,
- pedagogicznej i psychologicznej np. opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- opinię z placówki, do której uczęszcza dziecko, dotyczącą funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej, wytyczne otrzymacie Państwo podczas pierwszego spotkania,

- nagrania- u zgłoszonych do diagnozy dzieci do 6 roku życia nagrania są obligatoryjne, prosimy o ich zgranie na nośnik pamięci pen drive, które nie podlegają zwrotowi; wytyczne do nagrań otrzymacie Państwo podczas pierwszego spotkania.

2. Wizyta diagnostyczna i przekazanie rozpoznania

Wizyta diagnostyczna/obserwacja/ umawiana jest w innym niż wywiad terminie. Obserwacja i przekazanie rozpoznania odbywa się zazwyczaj podczas jednego spotkania.

Na obserwację należy przyjść z dzieckiem.

  • Obserwacja dziecka. W trakcie obserwacji przeprowadzane są próby dotyczące funkcjonowania społecznego i komunikacyjnego dziecka oraz zabawy, obserwowane jest także zachowanie. Próby są dostosowane do wieku metrykalnego i rozwojowego osoby diagnozowanej (na podstawie danych z wywiadu).

     

  • Przekazanie rozpoznania. Po zebraniu informacji z przebiegu obserwacji, zapoznaniu się z dokumentacją oraz nagraniami, zespół diagnostyczny dokonuje analizy. Opiekunowie są zapraszani na spotkanie podsumowujące dotychczasowy proces diagnostyczny w celu przedstawienia wyników diagnozy. Zespół omawia rodzicom wyniki podsumowując oba spotkania. Wyjaśnia, w oparciu o kryteria diagnostyczne, swoje stanowisko oraz informuje o dalszych możliwościach postępowania.

    Łączny czas trwania spotkania: do 2 godzin.

    Po diagnozie, w sytuacji postawienia rozpoznania ze spektrum autyzmu, lekarz wystawia zaświadczenie lekarskie. Rodzice otrzymują na piśmie uzasadniającą opinię diagnostyczną w innym niż spotkanie terminie, którą zespół wydaje zarówno przy potwierdzeniu jak i wykluczeniu spektrum autyzmu.

 

Diagnoza jest odpłatna.

Dane do przelewu: SPOA "Dalej Razem", ul. Sienkiewicza 10, Zielona Góra
Nr konta: 94 2490 0005 0000 4600 8216 4233
Tytuł przelewu: diagnoza, imię i nazwisko dziecka

Opłatę należy wnieść 7 dni przed wyznaczonym terminem obserwacji. W przypadku nieodnotowania przelewu obserwacja zostanie wyznaczona w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.


W sprawie zapisów na diagnozę prosimy o kontakt z p. Aleksandrą Gibowską mail: a.gibowska@dalejrazem.pl tel: 502 030 516 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30).

W sprawie pytań w odniesieniu do merytorycznego przebiegu diagnozy prosimy o kontakt z koordynatorem diagnoz p. Katarzyną Bartkowiak przy okazji wywiadu lub poprzez e-mail: diagnozy@dalejrazem.pl

 

ZASTRZEŻENIE.
Od pierwszego spotkania (zwykle jest to wywiad diagnostyczny) do zakończenia procesu diagnostycznego (postawienia lub wykluczenia rozpoznania) nie powinno upłynąć więcej niż 3 miesiące. Jeśli z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia czas ten ulegnie wydłużeniu (np. na skutek nie dostarczenia opinii, nagrań, wyników badań) Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przerwania procesu diagnostycznego. Jest to spowodowane możliwością zdezaktualizowania uzyskanych wcześniej informacji na temat funkcjonowania diagnozowanej osoby. W takim wypadku w celu uzyskania rozpoznania proces diagnostyczny powinien być powtórzony, co będzie wiązało się z ponownym odbyciem wywiadu oraz obserwacji, a także z uiszczeniem opłaty wynikającej z cennika. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z zespołem diagnostycznym czas diagnozy może zostać wydłużony.

Diagnozy są wykonywane w ramach działalności statutowej odpłatnej Stowarzyszenia- pieniądze wpłacane z tego tytułu przeznaczane są na pokrycie kosztów przeprowadzenia diagnozy.

 
Copyright © 2019 autyzm.zgora.pl
Design: alph
CMS, realizacja: Strony internetowe, sklepy internetowe, video streaming, systemy CMS
Naszą obecność w internecie umożliwia: ctinet.pl