Członkostwo • Autyzm - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

 Członkostwo 

Zgodnie z zapisami statut (§8):

  1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne zamieszkujące w Polsce i za granicą , wyrażające chęć wsparcia i realizacji programu Stowarzyszenia.
  2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze pisemnej Zarząd, na podstawie wypełnionej pisemnej deklaracji. Generalnie większość z nas to rodzice osób z autyzmem, nie mniej jednak zrzeszamy również przedstawicieli innych środowisk m.in. nauczycieli. Przynależność do stowarzyszenia wiąże się z możliwością korzystania z sukcesywnie rozszerzanej gamy usług. Jednocześnie każdy z członków stowarzyszenia zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu organizacji oraz opłacania składek członkowskich w wysokości 70 zł miesięcznie (pierwsza składka 100 zł). Dodatkowo rodzice osób z autyzmem podpisują kontrakt, w którym określone są warunki uczestnictwa w terapii.


 

REGULAMIN  POSTĘPOWANIA  W  PRZYPADKU ZALEGANIA Z OPŁATAMI 
SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu  w dniu 29.04.2010 r.

 

1. Członek  SPOA „Dalej Razem” zobowiązany jest, na mocy Deklaracji członkowskiej, do regularnego opłacania składek członkowskich.
2. Składki należy wpłacać na konto za dany miesiąc w terminie do końca tego miesiąca.
3. W przypadku nie wpłacenia, w następnym miesiącu należy zapłacić za oba miesiące.
4. Zaległość trzymiesięczna skutkuje otrzymaniem ponaglenia z wyznaczonym 14 dniowym terminem uregulowania zaległości.
5. W razie nie dostosowania się do ponaglenia, uczestnictwo dziecka w zajęciach terapeutycznych oraz korzystanie z innych form wsparcia jest zawieszone do czasu uregulowania zaległości.
6. W trudnej sytuacji finansowej rodziny, Członek może wystąpić do zarządu SPOA „Dalej Razem” z prośbą o okresowe obniżenie składki członkowskiej, rozłożenie zaległości na raty, bądź umorzenie zaległości.
7. Dokumenty, które należy dołączyć do w/w prośby to:
roczne zeznanie podatkowe za ubiegły rok, do wglądu
oświadczenie członka o  aktualnych dochodach – wzór do pobrania na stronie internetowej oraz w biurze


 

UCHWAŁA  ZARZĄDU NR 1
z dnia 29.04.2010 r. w sprawie warunków i sposobu częściowego umorzenia zaległych składek członkowskich oraz ich okresowego obniżenia

 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie warunków i sposobu częściowego umorzenia zaległych składek członkowskich oraz okresowego ich obniżenia.

Przyjęto próg dochodowy w wysokości 583 zł netto (taki sam jak do otrzymania świadczeń rodzinnych) na osobę w rodzinie.

Umorzenie zaległych składek członkowskich wynosi :
90% - dochód do 300zł netto  na osobę w rodzinie,
70% - dochód od 301zł do 583 zł netto na osobę w rodzinie

Obniżone składki członkowskie wynoszą:
20zł – dochód do 300zł netto na osobę w rodzinie
30zł – dochód od 301zł do 583 zł netto na osobę w rodzinie 

Z umorzenie zaległych składek członkowskich można skorzystać tylko raz. 

 

 

 
Copyright © 2023 autyzm.zgora.pl
Design: alph
CMS, realizacja: Strony internetowe, sklepy internetowe, video streaming, systemy CMS
Naszą obecność w internecie umożliwia: ctinet.pl