Dorośli • Autyzm - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

 Dorośli 

WSPARCIE OSÓB Z AUTYZMEM

woza3


Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze zostało zaproszone wraz z 8 innymi organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób z autyzmem, do realizacji projektu pilotażowego pt. „Wsparcie osób z autyzmem”.
Celem ogólnym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z całościowym zaburzeniem rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera i inne CZR) z terenu Polski oraz wypracowanie na tej podstawie koncepcji "Systemu wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej dorosłych osób z autyzmem (CZR) w latach 2010 – 2015".

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
 • ukończenie 16 r. życia,
 • posiadanie diagnozy z zakresu całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, Z.Aspergera),
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zainteresowane osoby prosimy o kontakt z terapeutkami Stowarzyszenia :
Marzena Jankowska – tel. 510-749-429; e-mail:
Katarzyna Piosik – tel. 692-450-380, e-mail:


PROJEKT


Projekt systemowy pt. „Wsparcie osób z autyzmem” – jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6.

Cel projektu                                                                                                                                                                             
Projekt ma charakter pilotażowy. Obejmuje zarówno bezpośrednią pracę z Osobami z Autyzmem (beneficjanci ostateczni) jak i współpracę w skali ogólnopolskiej, nad  wypracowaniem Koncepcji Aktywizacji Społecznej i Zawodowej dla Osób z Autyzmem (OzA) w latach 2010-2013.

Cele szczegółowe
a)    analiza sytuacji OzA w skali kraju;
b)    analiza potrzeb i stopnia kompetencji pracowniczych OzA i zbudowanie na jej podstawie pilotażowego systemu wsparcia – sieci punktów dla dorosłych OzA i ich rodzin;
c)    zapewnienie wsparcia diagnostyczno-terapeutycznego dla grupy liczącej 250 OzA w 8 regionach;
d)    wzmocnienie kadr organizacji i otoczenia osób z autyzmem, poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń;

Liderem projektu jest PFRON, a partnerami 9 organizacji pozarządowych z Porozumienia AUTYZM-POLSKA. Realizacja projektu trwa od stycznia 2009 do lutego 2010r. Kierownikiem projektu z ramienia PFRON jest Bożena Sopniewska.

REZULTATY  TWARDE I MIĘKKIE

Rezultaty Twarde
1.Opracowanie i wydanie w 200 egzemplarzach „Koncepcji Systemu Aktywizacji Społecznej i Zawodowej OzA”
2. Objęcie grupy 250 OzA profilowanym wsparciem w aktywizacji zawodowej i społecznej wraz z opracowaniem indywidualnej ścieżki rozwoju aktywizacji społecznej i zawodowej
3. Skierowanie grupy 15 OzA do ZAZ lub WTZ
4. Podjęcie przez 3 osoby pracy w ZPCH
5. Zatrudnienie 1 osoby w podmiocie sektora ekonomii społecznej
6. Wydanie podręcznika TTAP - 1000 egzemplarzy oraz 22 zestawów akcesoriów wg instrukcji
7. Wydanie 22 certyfikatów dla pracowników organizacji

Rezultaty miękkie
Wśród OzA uczestniczących w projekcie nastąpi:
 • okonanie diagnozy funkcjonalnej;
 • określenie kompetencji i umiejętności pracowniczych oraz stopnia samodzielności;
 • rozwinięcie umiejętności współdziałania w grupie;
 • wzrost koncentracji, uwagi i zadaniowości;
 • zredukowanie występowania zachowań trudnych i stereotypowych;
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji;
 • nabycie i rozwinięcie umiejętności porozumiewania się, przy wykorzystaniu alternatywnych metod komunikacji;
 • zwiększenie zaufania we własne siły i motywacji do aktywności zawodowej i społecznej;
 • zwiększenie poczucia odpowiedzialności;
Wśród rodziców i otoczenia OzA:
 • wzrost świadomości i umiejętności niesienia wsparcia OzA;
 • nowe zdefiniowanie osoby niepełnosprawnej w życiu zawodowym i społecznym;
 • wzrost akceptacji wobec problemu autyzmu
W NGO’s uczestniczących w projekcie:
 • wzrost wiedzy i umiejętności kadr w ramach prowadzenia procesu aktywizacji zawodowej i społecznej OzA;
 • profesjonalizacja działań organizacji pozarządowych jako placówek zajmujących się włączeniem społecznym OzA;

ZADANIA

Fundacja SYNAPASIS ma za zadanie prowadzić proces wypracowywania koncepcji i jest odpowiedzialna  - wspólnie z innymi organizacjami  - za osiągniecie merytorycznych rezultatów projektu.
Wszystkie organizacje partnerskie prowadzą bezpośrednią pracę z dorosłymi osobami z autyzmem. Zadaniem partnerów jest skontaktowanie się z jak największą liczbą osób z autyzmem w danym województwie, przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu, udzielenie im wsparcia w różnych formach, a następnie opisanie dla każdej osoby jej indywidualnej, dalszej ścieżki rozwoju społecznego i zawodowego.

Prace pilotażowe mają na celu uzyskanie jak najwięcej informacji na temat liczby osób ze Spektrum Autyzmu, wkraczających w dorosłość. Zależy nam na określeniu jakie są proporcje jeśli chodzi o liczbę osób z Zespołem Aspergera, zbadanie jakie są szanse na zatrudnienie osób z autyzmem i innymi Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi (CZR) oraz wypracowanie na tej podstawie Koncepcji Systemu Wspierania Aktywizacji Społecznej i Zawodowej całej populacji osób z autyzmem.

Zespół  w Warszawie będzie miał bezpośredni kontakt z rodzinami. Szczegółowe wytyczne opracuje Zespół Metodyczny. Jego zadaniem będzie także wypracowanie dokumentacji obowiązującej w pilotażu, przygotowanie testu TTAP, prowadzenie doradztwa dla terapeutów w organizacjach partnerskich oraz prowadzenie szkoleń.

Zespół terapeutów realizować będzie rekrutację OzA, prowadzenie wywiadów mających na celu ocenę ich sytuacji oraz rozmowy z rodzicami.
Jednym z elementów zbierania informacji będzie przeprowadzanie badania testem TTAP. Jest to jedno z tych narzędzi, które zostanie odgórnie narzucone jako obowiązujące, przy przeprowadzaniu wywiadu z każdą OzA dla wszystkich partnerów w projekcie. Oprócz zbierania informacji na temat umiejętności, bardzo ważne jest również zbieranie informacji na temat motywacji OzA.

Plik do pobrania: Informator dla rodziców osób z autyzmem

PARTNERZY PROJEKTU:

1. Fundacja SYNAPSIS - Warszawa
2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” - Zielona Góra
3. KTA Oddział w Szczecinie, Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny dla Osób z Autyzmem
4. Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” - Opole 
5. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „ProFUTURO” - Poznań 
6. Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu - Wrocław
7. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym - Gdańsk  
8. Stowarzyszenie Św. Celestyna - Mikoszów k. Strzelina 
9. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie

logapartnerow
 
Copyright © 2021 autyzm.zgora.pl
Design: alph
CMS, realizacja: Strony internetowe, sklepy internetowe, video streaming, systemy CMS
Naszą obecność w internecie umożliwia: ctinet.pl