Ogłoszenie • Autyzm - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

 Aktualności » Ogłoszenie 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu w celu uzyskania racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji zadania/projektu są kwalifikowalne z zadanie/projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową, oraz wydanie opinii w tym zakresie. Szczegółowy zakres prac stanowi załącznik numer 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
Termin wykonania audytu: 01.03.2018 r. -  31.03.2018 r.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) dysponują osobami o udokumentowanych kwalifikacjach, 
b) posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty), 
c) posiadają udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych, 
d) posiadając udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego. 
Przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu należy rozumieć osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). W przypadku osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu zewnętrznego projektu warunki wskazane pkt b-d stosuje się odpowiednio.
 
Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu zobligowany jest do złożenia: 
  • wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,
  • wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
  • potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego,
  • propozycji kwoty, za jaką przeprowadzi audyt.
Wymienione powyżej dokumenty powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio uczestniczyć w wykonaniu audytu, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia na przeprowadzenie audytu. Złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniego doświadczenia przez podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu jest warunkiem koniecznym w stosunku do oferentów ubiegających się o zlecenie tej usługi. 
Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.
 
Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności w stosunku do SPOA „Dalej Razem” i PFRON.
Osoby przeprowadzające audyt zewnętrzny składają pisemne oświadczenie o bezstronności i niezależności. Oświadczenia stanowią załączniki do umowy podpisywanej pomiędzy SPOA „Dalej Razem” a wykonawcą audytu zewnętrznego.
Po zakończeniu audytu zewnętrznego, audytor zobowiązany jest do przygotowania raportu/sprawozdania z audytu.
 
Miejsce złożenia oferty: 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" 
ul. Sienkiewicza 10, 65-443 Zielona Góra
e-mail: biuro@dalejrazem.pl
 
 
Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) lub drogą elektroniczną.
Kryteria oceny oferty: wygrywa oferta, która zdobędzie najwięcej punktów; w ocenie nadesłanych zgłoszeń brane będą pod uwagę i oceniane według punktacji:
kwalifikacje osób wskazanych do prowadzenia audytu:
a) po 1 punkcie za:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe
- każde dodatkowe branżowe uprawnienia i licencje
b) po 3 punkty za:
- uprawnienia biegłego rewidenta 
udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych – po 1 punkcie za każde zadanie/projekt;
udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu audytów zewnętrznych i/lub wewnętrznych – po 1 punkcie za każdy przeprowadzony audyt;
udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystanych środków publicznych – po 1 punkcie za każde badanie;
koszt audytu – 1 punkt dla oferty z najwyższą ceną, kolejne punkty przyznawane rosnąco w zależności od oferowanej ceny – najwięcej punktów dostaje oferta z najniższą ceną
W przypadku zdobycia przez różne oferty jednakowej liczby punktów, decydujący będzie staż pracy oferentów.

Termin złożenia oferty: do dnia 31 stycznia 2018 r. do godz. 16:00
Warunki płatności: 7 dni od dnia doręczenia faktury VAT.

Osoba upoważniona do kontaktu: 
Sebastian Cycuła – tel. 694 511 027; e-mail: biuro@dalejrazem.pl

Sposób przygotowania oferty:
Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę. 
W przypadku, gdy wykonawca dołącza kopię dokumentu, kopia tego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu
i złożeniem oferty.
 
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES AUDYTU
I. Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez SPOA „Dalej Razem”. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji zadania/projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz w umowie z PFRON. Podczas audytu badana jest wiarygodność danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez SPOA „Dalej Razem” dokumentach związanych z realizowanym zadaniem/projektem. 
II. W ramach audytu badane jest w szczególności, czy: 
1. księgi rachunkowe – w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją zadania/projektu, 
2. dowody księgowe, stanowiące podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych,
3. zestawienia sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów (faktur VAT i/lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) przedkładane przez SPOA „Dalej Razem” do rozliczenia przyznanego dofinansowania, 
są zgodne ze stanem rzeczywistym realizacji zadania/projektu (w tym czy prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową zadania/projektu, według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów) a także czy odpowiadają wymogom zawartym w umowie.
III. Audyt obejmuje w szczególności: 
1. weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m. in.:
a) weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania/projektu (w okresie objętym audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych (klauzul), zgodnie z warunkami umowy; dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych,
b) ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne i oszczędne, czy są związane z realizacją zadania/projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji zadania/projektu),
c) sprawdzenie wniesienia przez SPOA „Dalej Razem” wkładu własnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie, 
d) kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w części dotyczącej audytowanego zadania/projektu, 
e) sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa w zakresie zdarzeń dotyczących realizacji zadania/projektu, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie,
f) sprawdzenie statusu podatkowego SPOA „Dalej Razem” (w szczególności w zakresie podatku VAT), 
2. weryfikację zgodności danych przekazywanych w sprawozdaniu z realizacji zadania/projektu w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji zadania/projektu,  
3. weryfikację sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach zadania/projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), 
4. weryfikację sposobu monitorowania zadania/projektu przez SPOA „Dalej Razem” (osiągania celu zadania/projektu), dotrzymanie harmonogramu realizacji działań w zadaniu/projekcie, 
5. o ile dotyczy SPOA „Dalej Razem” – ocenę poprawności udzielania zamówień publicznych obejmującą w szczególności sprawdzenie, czy SPOA „Dalej Razem” prawidłowo stosuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). W przypadku, gdy SPOA „Dalej Razem” ni ejest zobligowane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, audyt powinien obejmować prawidłowość zakupu dostaw i usług pod względem gospodarności. 
6. weryfikację sposobu realizacji działań promocyjnych, zgodnie z warunkami umowy, 
7. weryfikację sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji zadania/projektu, 
8. sprawdzenie, czy SPOA „Dalej Razem” wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz usunął uchybienia, jeśli takie zostały wykryte. 
IV.  Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, stanowiącymi załącznik do Komunikatu Nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2011 r. Nr 5, poz. 23).
 
Copyright © 2022 autyzm.zgora.pl
Design: alph
CMS, realizacja: Strony internetowe, sklepy internetowe, video streaming, systemy CMS
Naszą obecność w internecie umożliwia: ctinet.pl